The Apostle Paul writes to the church of Ephesus to bolster their faith.

Back to Sermon Archive

To the Church & For the Church

Jan 7, 2024 Pastor: Joseph Divelbiss Scripture: Ephesians 1:1–2 Series: Ephesians